Vina Zajc spreminja obstoječe kmetijske prakse

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIH, KI JIH IZVAJAMO NA KMETIJI IN ZA KATERE PREJEMAMO PODPORO IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014 – 2020

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup in vgradnja biološke čistilne naprave, nakup sterilizatroja steklenic, nakup zabojev za vino iz naslova ukrepa 4.2 podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leti 2016.

CILJI

 • Tehnološko izboljšanje procesa predelave.
 • Racionalnejša izraba delovne sile in prostora.
 • Urejanje odpadnih voda z biološko čistilno napravo, s čimer bo zagotovljen ugoden vpliv na okolje.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Tehnološko dovršen način predelave vin
 • Izboljšanje uspešnosti delovne sile zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela
 • Izboljšana izraba manipulativnega prostora
 • Pozitiven vpliv na okolje zavoljo uporabe čistilne naprave

NAZIV AKTIVNOSTI

Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

CILJI: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

PRIČAKOVANI REZULTATI: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Operacija “Poljedelstvo in zelenjadarstvo”

Operacija “Poljedelstvo in zelenjadarstvo” pomeni sprememb obstoječih kmetijskih praks. K izboljšanju stanja tal in voda prispeva z izboljšanjem rodovitnosti in strukture tal, povečevanjem mikrobiološke aktivnosti tal, varovanjem tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage, erozija), fitosanitarnimi učinki (manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in povzročiteljev bolezni) ter preprečevanjem izpiranja hranil v podtalje.

Projekt finančno podprt s strani Evropske unije.

Več o samem projektu na spletni strani PRP.

Related posts:

 1. Vina Zajc so povečala prodajo v 2013
 2. Vina Zajc prejela posebno priznanje MO Celje
 3. Vina Zajc so se izkazala na ocenjevanju vin za 40. Teden Cvička
 4. VINA ZAJC NAJBOLJE OCENJENA DOLENJSKA KLET